BEQUES MENJADOR CURS 20-21

Avui s’ha publicat el BOIB ( NÚM. 172, 6 d’octubre de 2020) amb la resolució de la convocatòria dels ajuts individualitzats de menjador per al curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds és el 21 d’octubre.

Teniu en compte que cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar dels quals s’ha de fer la consulta de la renda, així com tots els documents necessaris.

PREGAM PUNTUALITAT A LA CITA CONCERTADA

Aquí teniu un resum de la documentació bàsica i un enllaç amb el BOIB així com amb el document de sol·licitud (annex 2) i annexos 8 i 10.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.
 2. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 3. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ BAREMABLE

 1. Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització .

2. Per obtenir punts per criteri familiar:

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent  el 31 de desembre de 2019.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

-Per dos infants o més que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts de menjador.

3. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d’aquestes bases.

En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

 • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

 • En el cas dels beneficiaris directes, s’ha d’aportar la documentació següent:
 • 1. Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
 • 2. Les famílies víctimes de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’algun dels documents següents, el qual ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

-Una ordre de protecció a favor de la víctima.

-Una sentència condemnatòria.

-Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

-Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona, el Servei de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

 • 3. Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició, també en el cas que la tenguin els seus pares o tutors.

Nou mural aula d’aïllament

L’aula d’aïllament de la nostra escola ens pareixia un poc freda, així que aquest cap de setmana li hem donat un toc de color i diversió. Hem d’agrair aquest fantàstic mural a la família Sebastià – Ferrer… sempre disposats a col·laborar amb el centre. Moltes gràcies i enhorabona!!! Ha quedat xulíssim!!!

CALENDARI ESCOLAR 20-21

APORTACIÓ ESCOLAR PRIMÀRIA

VOS RECORDAM QUE DIA 27 DE SETEMBRE ÉS LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DEL MATERIAL CORRESPONENT A L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Es fa un únic pagament mitjançant transferència bancària (es facilitarà informació del que ofereixen diferents entitats bancàries).
És molt important indicar el nom i llinatges de l’alumne i el curs.
L’import total que s’ha d’abonar és de 26€: material escolar (per a aquelles famílies que estan
al dia amb els pagaments). En el cas de l’alumnat de 1r, la cuota total a abonar és de 8€
(material escolar).
La transferència s’ha de fer abans del 27 de setembre

NORMES PRIMÀRIA CURS 2020-21

INFORMACIÓ PER AQUEST CURS.

Clicant a sobre d’aquesta imatge podreu accedir a tota la informació que s’ha donat a les reunions d’aquests dies.

TELÈFON INFORMACIÓ FAMÍLIES (COVID-19)

DUBTES SOBRE SOSPITA DE CASOS COVID-19 DINS L’ÀMBIT EDUCATIU TELÈFON 900 700 222

MISSATGE DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ:
La Conselleria d’Educació informa de la conveniència d’instal·lar al telèfon mòbil l’aplicació radarCovid, de la qual trobareu tota la informació en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/radarcovid/ca/radar_covid/?campa=yes

NOVA INFORMACIÓ MENJADOR ESCOLAR

Imatge

INFORMACIÓ MENJADOR

APORTACIÓ ALUMNES CURS 20-21

Aquí teniu el document explicatiu amb el codi de barres, entitat i número de transferència al que heu de fer ingrés en concepte d’aportació escolar. Triau el sistema que vos vagi millor. També adjuntam el full de normes tant d’infantil com de primària que es va entregar a les reunions amb els i les tutors/res dels vostre fills i filles on especifica les quantitats i les particularitats.

NORMES EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2020-21

NORMES PRIMÀRIA CURS 2020-21

IMPORTANT! POSAR EL NOM DE L’ALUMNE/A I EL CURS QUE HA DE FER

 

HORARIS SERVEI MENJADOR

Avui mateix dia 8 de setembre, després de la reunió amb la comissió del menjador del consell escolar i l’empresa COMENSALS, s’han acordat una sèrie de qüestions, entre elles els horaris del servei de menjador:

INFANTIL

Es podran recollir els infants per la porta del carrer Jeroni Antich des de les 14’45 a les 15’20h.

PRIMÀRIA

1r i 2n de primària: es podran recollir els infants des de les 15’00 a les 15’20h per la porta del carrer Pere Dezcallar i Net.

3r, 4t, 5è i 6è de primària: a les 15’20 sortiran per la barrera de la plaça Bisbe Berenguer de Palou. Les famílies no poden entrar al pati.

IMPORTANT!

 • VOS RECORDAM QUE DEMÀ DIA 9 ABANS DE LES 9’00H S’HA D’HAVER ENTREGAT A L’EMPRESA EL FULL D’INSCRIPCIÓ.
 • LES FAMÍLIES QUE NO L’ENVÏIN NO PODRAN FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR FINS DIA 1 D’OCTUBRE.
 • NO ES TINDRAN EN COMPTE LES INSCRIPCIONS DELS CURSOS ANTERIORS

Previous Older Entries Next Newer Entries