Descripció centre

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN DEL CENTRE
El centre Aina Moll i Marquès és un centre públic que forma part de la realitat cultural i
lingüística de les Illes Balears, on el català és la llengua pròpia de la comunitat autònoma.
El centre fou construït l’any 1974 com a CP Eugenio López y López, nom que passà a ser
substituït per la denominació actual l’any 2011.
Es troba situat en el centre de la ciutat en una zona amb un nivell sociocultural mitjà
/elevat i amb una relació directa amb els instituts de la zona als quals està adscrit (Joan
Alcover, Ramon Llull i Politècnic ) i per tant amb la llengua d’aprenentatge que s’hi
treballa. A més dels alumnes de la zona, el centre recull famílies d’altres indrets que
accediren mitjançant el procés d’admissió per motius de feina (la majoria d’elles tenen el
pare o la mare funcionaris).
El centre imparteix l’ensenyament del segon cicle d’educació infantil (de 3 a 5 anys,
que malgrat no és una etapa obligatòria, sí és convenient per ser un període fonamental
en el que els infants aprenen a relacionar-se i adaptar-se a la vida escolar) i d’educació
primària ( de 6 a 11 anys: etapa obligatòria ) amb tres línies per a cada un dels nivells (27
grups-aula). Per atendre aquest alumnat el claustre està format per:
● Equip directiu (secretari/a, cap d’estudis i director/a)
● Tutors/es (9 ed. Infantil i 18 ed. primària)
● Especialistes (4 anglès, 3 ed. Física, 2 música i 1 religió)
● Equip de suport (3 mestres d’infantil, 2 especialistes en pedagogia terapèutica, 1
especialista en audició i llenguatge,  1 auxiliars tècnic educatiu i una orientadora).
Aquest professorat treballa en unes instal·lacions repartides en cinc plantes i a les quals
s’accedeix mitjançant dues escales (l’escala exterior només s’utilitza en situacions
d’emergència). L’ascensor és d’ús restringit i sempre amb la companyia d’un adult.
A cada una de les plantes s’ubiquen les aules començant pels cursos més baixos (ed.
Infantil, primer cicle primària, segon cicle primària i tercer cicle primària) a més de:
● gimnàs i menjador (soterrani)
● biblioteca i aula de psicomotricitat (planta baixa)
● aula d’informàtica (segona planta)
● aula de música i aula d’anglès ( tercera planta)
● aula de suport (quarta planta i annex cinquena planta)
El centre ofereix atenció a l’alumnat dins l’horari lectiu (de 8,30h a 13,30h) a més d’oferir
el servei de guarderia (de 7,30h a 8,30h), el servei de menjador, actualment amb l’empresa COMENSALS, (de 13,30h a 15,20h) i les
activitats complementàries (de 15,30h a 17,30h/18,30h).
Alguns d’aquests serveis estan organitzats per l’AMPA que a més d’assumir les funcions
pròpies d’una associació de pares i mares s’encarrega dels serveis d’escola matinera i
d’activitats complementàries.
TRETS D’IDENTITAT
Som una escola MALLORQUINA compromesa amb la cultura i tradició de la
nostra comunitat, que potencia els trets propis combinant-los amb la
integració de les persones nouvingudes.
Per això, el nostre professorat treballa per garantir
UNA ESCOLA
● IGUALITÀRIA per a tot l’alumnat que exclou qualsevol discriminació per
raons de raça, religió, sexe, llengua, nivell social o capacitat
intel·lectual.
● INTEGRADORA de totes les facetes que formen la personalitat
humana mitjançant el foment de les competències bàsiques.
● PLURAL que fomenta l’esperit crític en tots els sentits de la vida.
● NO SEXISTA que fomenta la coeducació.
● NO CONSUMISTA que fomenta l’esperit crític davant la societat
generadora de consum.
● REFLEXIVA, no autoritària, amb una disciplina basada en el raonament
que parteix del respecte mutu, per afavorir la convivència.
● PARTICIPATIVA que estimula aprenentatges autònoms i facilita
l’adquisició d’hàbits i estratègies per poder participar d’una forma activa
i responsable en totes les activitats educatives.

Deixau un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s