Beques NESE curs 2019/20

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicat la convocatòria de beques per a alumnat amb necessitats de suport educatiu. A continuació trobareu un resum de la publicació i els enllaços corresponents.

BOE-B-2019 CONVOCATORIA E.E. 2019-2020

CONVOCATORIA E.E. 2019-2020

Termini de presentació de sol·licituds

Des el 28 de juliol de 2019
Fins el 26 de setembre de 2019

 Documentació
  1. En el cas de presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, es requerirà acreditar per alguna de les següents vies:
-Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma. 
-Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopegògica o del departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent. 
-Certificat de discapacitat.

 2. Si el sol·licitant requereix ajuda per a reeducació pedagògica o del llenguatge, es requerirà, a més de l'anterior, la següent documentació:
-Certificat expedit per l'inspector de la zona en la qual s'acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit. 
-Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli l'assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que garanteixin la seva prestació. 
-Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent nombre d'hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual. 
-Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establerts a la convocatòria.
 3. Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa a 31 de desembre de 2018.
4. En el cas de presentar necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals: 
-Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent. 
-Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost. 

Presentació de la sol·licitud
 Sol·licitants amb certificat reconegut de signatura electrònica: es presentarà a través del registre telemàtic d'aquest Ministeri, adjuntant un escanejat dels certificats corresponents.
 Sol·licitants sense certificat reconegut de signatura electrònica: imprimiran el model de sol·licitud i el presentaran, un cop signat per tots els membres de la unitat familiar que hagin de fer-ho, al centre educatiu en què es vagin a realitzar els estudis durant el curs 2019- 2020.
 La sol·licitud no es pot tramitar si no es va presentar al centre d'estudis dins el termini de presentació de sol·licituds. Aquest centre d'estudis proporcionarà un comprovant segellat al sol·licitant, que li servirà de justificant d'haver presentat la sol·licitud. 
Cal tenir en compte que el sol·licitant s'ha de limitar a presentar la sol·licitud. Serà la unitat de beques que tramita aquesta sol·licitud la que determinarà quines ajudes o subsidis li puguin correspondre, en funció de la informació i documentació de què disposi.
%d bloggers like this: